Выступление Ландсбергиса, посвящённое 70-летию начала Великой Отечественной Войны

Выступление Ландсбергиса, посвящённое 70-летию начала Великой Отечественной Войны

ИА “Русские Новости” публикуют отрывки выступления Витаутаса Ландсбергиса, являющегося “крёстным отцом” “независимости” Литовской Республики и практически всей её внешней политики. Выступление состоялось на конференции в Сейме Литовской Республики 29 июня 2011 г., посвящённой 70-летию начала Великой Отечественной Войны советского народа против фашистской Германии. Текст выдержек выступления В.Ландсбергиса было опубликован на литовском интернет-портале DELFI. Также мы предоставляем и его перевод на русский язык, осуществлённый магистром истории Валерием Васильевичем Ивановым.

 

Antrojo pasaulinio karo istorija Baltijos šalyse dar nėra tinkamai ištirta, o Vakarų valstybėse vis dar vyrauja sovietų-išvaduotojų legenda, tarsi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nebūtų buvę nei masinių žudynių, nei deportacijų. Tokios nuomonės laikosi konservatorių europarlamentaras, pirmasis faktinis Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, Seime dalyvavęs konferencijoje apie SSRS ir Vokietijos karo pradžią Baltijos šalyse 1941 m.
„Visa ši 1941 m. karo Baltijos šalyse istorija dar nėra tinkamai ištirta. Juolab Vakarų šalyse ji žinoma veikiau iš sovietinių mitologinių interpretacijų. Tai senoji išvaduotojų legenda, be jokių masinių žudynių ir deportacijų. Maža to, tiesos paskleidimas dažniau keikiamas kaip mitų perrašymai tartum ideologinis Antrasis pasaulinis karas dar vis tęsiasi, o taikos sutarties viena šalis ypatingai nenori. Beje, ir Vokietija, vėl suartėjanti su Rusija, ligi šiol nėra oficialiai denonsavusi Molotovo-Ribbentropo pakto“, – apgailestavo politikas.
Pasak V. Landsbergio, galima sakyti, kad naujas puslapis Antrojo pasaulinio karo istorijoje buvo atverstas tuomet, kai buvę sąjungininkai – Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija – kartu užgrobę ir pasidaliję Lenkiją, susikovė tarpusavyje. Politiko tvirtinimu, šis posūkis ne tik lėmė naują įvykių eigą, bet ir sudarė sąlygas daugeliui metų perbraižyti politinį Europos žemėlapį.
Jo pasakojimu, apie draugišką politiką Vokietijos atžvilgiu sovietų diktatorius Josifas Stalinas prabilo 1939 m. kovą. Vokietijos atsakas buvo Klaipėdos krašto atplėšimas nuo Lietuvos kariniu ultimatumu. Vėliau diplomatiniai abiejų agresyvių imperijų suartėjimo kontaktai pasibaigė nevieša nepuolimo sutartimi, numatanti tarpusavio solidarumą karo su trečiąja valstybe atveju.
Anot V. Landsbergio, akivaizdu, kad šiuo atveju kalbama apie Lenkiją, kurią Vokietija planavo pulti, o SSRS įsipareigojo jai nepadėti.
Politiko pasakojimu, vokiečiai laukė, kol sovietai ratifikuos nepuolimo sutartį ir tik tuomet puolė Lenkiją. Savo ruožtu sovietai pasistengė sutartį ratifikuoti net vasaros atostogų metu ir net savaitgalį.
Tuomet dar nebuvo aišku, kad nepuolimo sutartis tarp agresyvių imperijų turėjo ir slaptuosius protokolus.
„Vilniaus perdavimo byla praskleidė ir visą sovietų-vokiečių sandėrį. Kai J. Stalinas įsakė atnešti ir parodyti abstulbusiam Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui abiejų socialistinių sąjungininkų pasirašytą žemėlapį su naujomis sienomis. Tai buvo tariamai paskutinė 1939 m. rugsėjo 28-osios versija pagal antrąjį slaptąjį protokolą, dar gyvą Lietuva priskyrusi J. Stalinui, mainais į Vokietijai atiteksiančias Liublino ir Helmo vaivadijas ir net Seinų kraštą“, – kalbėjo politikas.
 „Tris Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – SSRS užpuolė 1940 m. birželio 15 d. Pirmiausia okupavo Lietuvą, nors kare prieš ketvirtąją – Suomiją – buvo jau nusilaužusi keletą dantų. Todėl šiandien bent nekalba apie Karelijos „savanorišką“ prisijungimą prie „išvaduotojos“ Sovietų Sąjungos“, – ironizavo V. Landsbergis.
 1941 m. Antrajame pasauliniame kare įvyko naujas posūkis – Vokietija nutarė pulti Sovietų Sąjungą, tad sovietų okupuota Lietuva perėjo nacių žinion. Vokiečiams okupuojant Lietuvą, prieš sovietų okupantus sukilo ir patys lietuviai.
„Tai galėjo baigtis kokiu nors valstybės protektoratu ir Vokietijos sąjungininkės statusu kaip Slovakijai ir Kroatijai. Tačiau naciams to nereikėjo. Jie buvo iš anksto uždraudę bet kuriuos lietuvių valstybingumo gestus ir tos nuostatos nepakeitė. Pasipūtę ir kvailai išdidūs dėl savo pergalės jie nepasinaudojo nė užimtų Baltarusijos, Ukrainos, Vakarų Rusijos žemių gyventojų pradiniu palankumu, kad baigėsi J. Stalino teroras“, – pasakojo politikas.
Tačiau greitai paaiškėjo, kad ir naciai niekuo ne geresni už sovietus. Tačiau sovietų ir nacių tarpusavio kova atvertė naują puslapį karo ir visos Europos istorijoje.
„Prieš septyniasdešimt metų Antrojo pasaulinio karo istorijoje buvo atverstas naujas puslapis. Tai įvyko, kai buvę sąjungininkai Sovietų Sąjunga ir Vokietija, pagal slaptą susitarimą jau prieš metus pradėję naują Didįjį karą, užgrobę ir pasidaliję Lenkiją ir Baltijos valstybes, dabar susikovė tarpusavyje. Kaip ištyrė ir dokumentiškai parodė istorikas Markas Soloninas, sovietų diktatorius J. Stalinas buvo tam sukaupęs ir parengęs didžiulę jėgą, tačiau Vokietijos fiureris Adolfas Hitleris užpuolė pirmas. Šiandien tai vadintųsi prevenciniu smūgiu“, – reziumavo V. Landsbergis.
История Второй мировой войны в странах Балтии ещё настоящим образом не исследована, а в Западных странах всё ещё преобладает легенда о советском освобождении, как будто в Литве, Латвии и Эстонии не было ни массовых убийств, ни депортаций. Такого мнения придерживается  консерватор европарламентарий, первый фактический руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис, участвовавший в конференции проходящей в Сейме о начале войны СССР и Германии в странах Балтии.
«Вся эта история войны 1941 г. в странах Балтии ещё настоящим образом не исследована. Это старая легенда освободителей, без всяких массовых убийств и депортаций. Мало этого, провозглашение правды часто охаивается как переписывание мифов, как будто идеологическая Вторая мировая война всё ещё продолжается, а мирного договора не желает особенно одно государство. Кстати, и Германия, которая сближается опять с Россией, до сих пор официально не денонсировала пакт Молотова–Риббентропа», – сокрушался политик.
По словам В.Ландсбергиса, можно сказать, что новая страница в истории Второй мировой войны была открыта тогда, когда бывшие союзники – Советский Союз и нацистская Германия – вместе захватив и поделив Польшу, подрались между собой. По утверждению политика, это поворот не только предопределил новый ход событий, но и создал условия на долгие годы перечертить политическую карту Европы.
По его высказыванию, о дружественной политике в отношении Германии, диктатор Иосиф Сталин заговорил в марте 1939 г. Ответом Германии был отрыв от Литвы посредствам военного ультиматума Клайпедского края. Позднее скрытые дипломатические контакты обеих сблизившихся агрессивных империй окончились договором о ненападении, устанавливавшим взаимную солидарность во время войны с третьими странами.
По мнению В.Ландсбергиса, очевидно, что в этом случае речь идёт о Польше, на которую Германия планировала напасть, а СССР обязалась ей не помогать.
По словам политика, немцы ожидали, когда советы ратифицируют договор о ненападении и только тогда напали на Польшу. В свою очередь советы постарались ратифицировать договор даже во время летних отпусков и, даже, в конце недели.
Тогда даже не было ясно, что договор о ненападении между агрессивными империями имел и секретные протоколы.
«Дело о передаче Вильнюса раскрыло и всю советско-германскую сделку. Когда И.Сталин приказал принести и показать оцепеневшему министру иностранных дел Литвы Юозасу Урбшису карту с новыми границами, подписанную обоими социалистическими союзниками. Это была последняя версия от 28 сентября 1939 г., соответствовавшая второй статье секретного протокола, – ещё живую Литву приписавшая И.Сталину, в обмен за Люблинское и Хелмское воеводства, и даже Сейненский край – Германии», – сказал политик.
«На три Балтийских государства – Литву, Латвию и Эстонию – СССР напало 15 июня 1940 г.  Первой оккупировала Литву, хотя в войне против четвёртой – Финляндии – уже обломала несколько зубов. Поэтому сегодня хотя бы не говорит о «добровольном» присоединении Карелии к «освободителю» Советскому Союзу», – иронизировал В.Ландсбергис.
В 1941 г. во Второй мировой войне произошёл новый поворот – Германия решила напасть на Советский Союз, и оккупированная советами Литва перешла в ведение нацистов. Во время оккупации Литвы, против советских оккупантов поднялись и сами литовцы.
Это могло закончиться каким-то государственным протекторатом и статусом союзника Германии, как Словакия или Хорватия. Однако нацистам это было не нужно. Изначально они запретили всякие жесты в отношении государственности литовцев и этих положений не изменили. Напыщенные и по-глупому самодовольные от своих побед, они не воспользовались первичной лояльностью жителей Белоруссии, Украины и западных земель России, в связи с окончание террора И.Сталина», – рассказывал политик.
Однако вскоре выяснилось, что и нацисты не лучше от советских. Однако, взаимная война советов и нацистов между собой открыла новую страницу войны и всей истории Европы.
«70 лет назад в истории Второй мировой войны была открыта новая страница. Это произошло когда бывшие союзники Советский Союз и Германия, в соответствии с секретными договорённостями уже годом раннее начали новую Большую войну, захватили и поделили Польшу и государства Балтии, теперь подрались между собой. Как видно из исследований и документальных доказательств историка Марка Солонина, советский диктатор И.Сталин для этого собрал и подготовил большие силы, однако фюрер Германии Адольф Гитлер напал первым. Сегодня это называется упреждающим ударом», – резюмировал  В.Ландсбергис.
Перевод с литовского языка: В.Иванов
 
 
 
СтраныЛитва

Ещё похожие новости