Реклама

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ. Петиция за возвращение владыки Христофора

Май 01
03:10 2013
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

 

петиция за возвращение владыки Христофора  

 

 

Прага, 20 апреля 2013 года

 

  

петиционный комитет

 

Мы, нижеподписавшиеся doc. ing. Войтех Мерунка, Ph.D., член петиционного комитета, Mgr. Надежда Скварник, член петиционного комитета, и Mgr. Петра Стауфчикова, член петиционного комитета, учреждаем данный петиционный комитет с целью свободного выражения воли членов Православной Церкви чешских земель и Словакии. Цель петиции – поддержка Его Блаженства Христофора (в миру Радима Пулеца, рож. 29.06.1953), архиепископа Пражского, митрополита чешских земель и Словакии.

 

 

предмет петиции

 

В свете фактов от 19.04.2013 и дальнейшего развития событий члены Православной Церкви чешских земель и Словакии, подписавшиеся под данной петицией, просят Священный Синод полностью очистить имя митрополита. В соответствии с формулировкой митрополита в тексте об отречении, о том, что по призыву Церкви он с радостью вернется к работе на благо Церкви, просим вернуть митрополиту его прежний статус, ответственность и полномочия в полном объеме, как это было до отречения. Действуем в соответствии с законом №85/1990 Sb, о праве петиционном в его последней редакции.

 

 

 

assoc. prof. Войтех Мерунка, MSc., Ph.D.

   

Mgr. Надежда Скварник

 

 Mgr. Петра Стауфчикова

 

проф. Сергей Комков, Gr.Ph.D, Ju.Dr

 

_______________________


 


ZAKLÁDACÍ LISTINA

 

petice za návrat vladyky Kryštofa

  

V Praze dne 20. dubna 2013

 

 

 

petiční výbor

 

My níže podepsaní doc. ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., člen petičního výboru, Mgr. Naděžda Skvarnik, členka petičního výboru, a Mgr. Petra Staufčíková, členka petičního výboru zakládáme tímto petiční výbor za účelem vyjádření svobodné vůle členů Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku. Cílem petice je podpora Jeho Blaženosti Kryštofa (občanským jménem Radim Pulec nar. 29.6.1953), arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska.

 

 

předmět petice

 

Ve světle faktů ze dne 19.4.2013 a následného vývoje událostí žádají ti členové Pravoslavné církve Českých zemí a na Slovensku, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, aby Posvátný synod Pravoslavné církve zcela očistil metropolitovo jméno a v souladu s textem metropolitovy rezignace, že je ochoten na výzvu Církve se ujmout opět práce pro dobro Církve, metropolitovi v plném rozsahu navrátil jeho předchozí statut, odpovědnost a pravomoci tak, jak byly před jeho rezignací. Činíme tak v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb, o právu petičním ve znění pozdějších předpisů.

 

  

 

doc. ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

   

Mgr. Naděžda Skvarnik

 

  Mgr. Petra Staufčíková

 

prof. Sergey Komkov, Gr.Ph.D, Ju.Dr
Страны