Реклама

Сопроводительное письмо. Петиция за возвращение владыки Христофора

Май 01
03:17 2013
Сопроводительное письмо

 

петиция за возвращение владыки Христофора

 

Почтенный отче,

мы, нижеподписавшиеся члены петиционного комитета, слезно просим Вас позволить Божьему народу свободно выразить его волю. В приложении посылаем Вам текст петиции, подписные листы и конверт с обратным адресом.

Почтенный отче во Христе, мы понимаем, что в силу Вашего духовного положения Вам может быть тяжело поставить под петицией свою подпись, но и в этом случае просим не препятствовать реализации святого права Божьего народа участвовать в управлении Церковью, не противодействовать данной акции и дать верующим возможность выбора. Все происходит в соответствии с действующими правовыми нормами нашего государства.

 

Верим в то, что Церковь есть Тело Христово, главой которого является наш Спаситель, и надеемся, что члены этого тела свободно выразят свою волю.

 

 

Просим Вашего благословения и молитв. С благодарностью,

 

                                                                       doc. ing. Войтех Мерунка, Ph.D.

                                                                       член петиционного комитета


                                                                       Mgr. Надежда Скварник

                                                                       член петиционного комитета

 

                                                                       Mgr. Петра Стауфчикова

                                                                       член петиционного комитета

 

                                                                       проф. Сергей Комков, Gr.Ph.D, Ju.Dr
                                                                       член петиционного комитета

 

 

 

P.S. Любезно просим отправить подписные листы в конвертах с обратным адресом до 7.5.2013.

 

___________________

 

 


PRŮVODNÍ DOPIS

 

petice za návrat vladyky Kryštofa

 

Důstojný otče,

 

my, níže podepsaní členové petičního výboru, Vás úpěnlivě prosíme, abyste nechal Boží lid svobodně vyjádřit jeho vůli. V příloze Vám zasíláme text petice, petiční archy a odpovědní obálku.

 

Důstojný otče v Kristu, chápeme, že kvůli Vašemu duchovenskému postavení může být pro Vás těžké se k petici svým podpisem připojit, ale i tak Vás prosíme, abyste dal průchod svatému právu Božího lidu nad spoluúčastí v řízení Církve tím, že nebudete této petiční akci bránit a dáte věřícím možnost volby. Vše se děje v souladu s platnými právními normami našeho státu.

 

Věříme v to, že Církev je samo Tělo Kristovo, jehož hlavou je náš Spasitel, a doufáme, že údy tohoto Těla svobodně vyjádří svou vůli.

 

S prosbou o požehnání a s modlitbou Vám děkují,

 

  

 

                                                                       doc. ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

                                                                       člen petičního výboru

 

                                                                       Mgr. Naděžda Skvarnik

                                                                       členka petičního výboru

  

                                                                       Mgr. Petra Staufčíková

                                                                       členka petičního výboru

 

                                                                       prof. Sergey Komkov, Gr.Ph.D, Ju.Dr
                                                                       člen petičního výboru

  

 

P.S.

Prosíme Vás o laskavé zaslání petičních archů v odpovědních obálkách do 7.5.2013.
Страны